Kinh nghiệm

I/ TỔNG SỐ NĂM KINH NGHIỆM:
STT Loại hình công trình xây dựng Số năm kinh nghiệm
1 Xây dựng dân dụng, công nghiệp 45 năm
2 Xây dựng chuyên ngành:  
  Giao thông, hạ tầng kỹ thuật 35 năm
  Thuỷ lợi 25 năm