Năng lực nhân sự

1-    Cán bộ quản lý kinh tế:
 
STT BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀNH
ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐÀO TẠO SL
1 Cử nhân Quản trị DN Trường Đại học kinh tế quốc dân 5
2 Cử nhân Tài chính kế toán Trường Đại học kinh
tế quốc dân
2
3 Cử nhân Kinh tế
kế hoạch
Viện Đại học mở
Hà Nội
2
4 Cử nhân Luật kinh tế Trường Đại học luật 1
5 Cử nhân Hành chính
Quốc gia
Trường Đại học kinh tế quốc dân 1
 
2-    Cán bộ quản lý kỹ thuật:
 
 STT BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀNH
ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐÀO TẠO SL
1 Kỹ sư xây dựng Công nghiệp
và dân dụng
Trường Đại học  xây
dựng Hà Nội
12
2 Kỹ sư xây dựng Cấp thoát nước Trường Đại học xây dựng HN 2
3 Kỹ sư cầu đường Cầu đường Trường Đại học giao
thông vận tải
2
4 Kiến trúc sư Kiến trúc xây
dựng
Trường Đại học kiến trúc Hà Nội 2
5 Kỹ sư xây dựng Công trình thuỷ Trường Đại học Hàng hải 3
6 Kỹ sư xây dựng Vật liệu Trường Đại học xây
dựng Hà Nội
1
7 Kỹ sư xây dựng Máy xây dựng Trường Đại học xây dựng HN 2
8 Kỹ sư xây dựng Thuỷ công
thuỷ nông
Trường Đại học thuỷ lơị Hà Nội 4
 
3- Công nhân lành nghề:
 
TT GIẤY CHỨNG NHẬN NGÀNH
ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐÀO TẠO SL
1 Công nhân kỹ thuật Thợ nề Trường công nhân kỹ  thuật số 1 Hà Đông 48
2 Công nhân kỹ thuật Thợ sắt Trường đào tạo công nhân kỹ thuật công nghiệp-Bộ công nghiệp 20
3 Công nhân kỹ thuật Thợ mộc Trường đào tạo công nhân kỹ thuật -Tổng công ty Bạch Đằng 6
4 Trường đào tạo công nhân kỹ
thuật công nghiệp - Bộ công
nghiệp                  
Thợ vận hành máy xây dựng Trường đào tạo công nhân kỹ thuật công nghiêp-Bộ công nghiệp 14
5 Công nhân kỹ thuật Thợ
bê tông
Trường công nhân kỹ thuật Kiến An – HP 15
6 Lái xe Lái xe cơ
giới
Trường đào tạo lái xe- Sở giao thông công chính HP 8
7 Công nhân kỹ thuật Thợ điện.
đường ông
thợ cơ khí
Trường công nhân kỹ thuật -Bộ  công nghiệp 15
9 Công nhân kỹ thuật Thợ cầu đường Trường công nhân kỹ thuật Giao thông VT 20
10 Bằng Trung cấp Thuỷ Lợi Thuỷ lợi Trường Trung cấp Thuỷ Lợi 6