Các công trình công nghiệp

Các công trình công nghiệp tiêu biểu đã thi công trong 10 năm gần đây.
Đơn vị tính : 1.000.000 đ
TT TÍNH CHẤT CÔNG TRÌNH TỔNG
GIÁ TRỊ
KHỞI
CÔNG
HOÀN
THÀNH
CƠ QUAN
 KÝ HỢP ĐỒNG
1 Nhà máy thép Cửu Long 4.700 Tháng 6/2004 Tháng 5/2005 Nhà máy
 thép Cửu Long
2 Nhà sản xuất Cty Da giầy HP - Xí nghiệp An Tràng 3.200 Tháng 4/2005 Tháng 9/2005 Cty Da Giầy HP
3 Nhà giới thiệu sản phẩm 3 tầng Công ty Da giày HPhòng:     - Phần cọc BTCT
- Phẫn xây lắp
 
16.065
3.016
13.049
 
Tháng
7/2004
7/2005
 
Tháng
9/2004
1/2006
Công ty Da giày
Hải Phòng
4 Gói thầu 7A: Xây dựng các hạng mục phụ trợ: Kho tổng hợp, xưởng cơ điện, nhà điều hành, nhà ăn ca, nhà để xe, nhà tắm rửa, thay quần áo, nhà chờ và vệ sinh” dự án Nhà máy Xi măng Cam Ranh 4.953 Tháng 3/2008 Tháng 6/2008 Công ty Ximăng VLXD - XL
 Đà Nẵng
5 Gói thầu số 1: Xây lắp các công việc mặt bằng khu nghiên cứu thực nghiệm cấp cứu mỏ. Thuộc DA: Khu nghiên cứu thực nghiệm cấp cứu mỏ 4.295 Tháng 2/2009 Tháng 7/2009 Trung tâm cấp cứu mỏ - TKV
6 Gói thầu số 1: Xây dựng nhà xưởng (3 tầng) Bao gồm cả thiết bị PCCC
Dự án: Tiểu dự án hợp phần đối ứng nằm trong Dự án thành phần: Tăng cường kỹ năng nghề thuộc trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II
5.880 Tháng 8/2013 Tháng 4/2014 Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II
7 Gói thầu số 2: Xây lắp các hạng mục ngầm khu nghiên cứu thực nghiệm cấp cứu mỏ.
Thuộc DA: Khu nghiên cứu thực nghiệm cấp cứu mỏ
5.362 Tháng 1/2009 Tháng 6/2009 Trung tâm cấp cứu mỏ - TKV