Các công trình trường học, y tế - thể thao

Các công trình trường học, y tế - thể thao tiêu biểu đã thi công trong 10 năm gần đây.
Đơn vị tính : 1.000.000 đ
TT TÍNH CHẤTCÔNG TRÌNH TỔNG
GIÁ TRỊ
KHỞI
CÔNG
HOÀN
THÀNH
CƠ QUAN
 KÝ HỢP ĐỒNG
1 Trung tâm dưỡng sinh bảo vệ sức khoẻ thành phố HP 5.700 Tháng 10/2004 Tháng 10/2006 Ban bảo vệ sức khoẻ thành phố HP.
2 Xây dựng nhà lớp học và các nhà cầu- dự án xây dựng nhà lớp học khoa Ngoại ngữ, khoa Kinh tế-Du lịch trường ĐHHP 24.713 Tháng 12/2006 Tháng 12/2008 Trường Đại học Hải Phòng
3 Gói thầu số 2: Xây dựng Nhà học văn phòng; khối giảng đường số 1, số 2 và hội trường 500 chỗ - Dự án: Xây dựng TTGD Quốc phòng Hải Phòng 34.630 Tháng 5/2009 Tháng 5/2011 Trường Đại học Hải Phòng
4 Gói thầu: Xây dựng Nhà ký túc xá 8 tầng số 2- Trường Đại học Hải Phòng 52.190 Tháng 11/2009 Tháng 11/2011 Trường Đại học Hải Phòng
5 Gói thầu 5A: nhà kỹ thuật nghiệp vụ - Dự án xây dựng bênh viện đa khoa khu vực Phúc yên 10.687 Tháng 11/2009 Tháng 12/2010 Sở y tế tỉnh Vĩnh Phúc
6 Gói thầu số 1: Nhà khoa bệnh truyền nhiễm, nhà khoa chống nhiễm khuẫn, nhà khoa dinh dưỡng, nhà khoa giải phẫu bệnh và tang lễ thuộc Dự án đầu tư xây dựng: Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên(GĐ-2 ) 22.655 Tháng 12/2011 Tháng 7/2012 Sở y tế tỉnh Vĩnh Phúc